Zaznacz stronę

Dołącz do nas

Dołącz do nas

Czy warto zostać członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody? Oczywiście, że tak! Dowiedz się dlaczego…

fot. A i W.Bilińscy, D.Wojciechowski, Ł.Koba, P.Wrona, R.Sąsiadek

Przynależność do grupy podobnych zapaleńców

To jedna z ważniejszych korzyści, jakie płyną z członkostwa. Człowiek jest istotą stadną i musi mieć poczucie przynależności do swojego stada. Ale żeby takie stado mogło funkcjonować, jego uczestnicy muszą mieć coś wspólnego ze sobą. I taką rolę pełni właśnie fotografowanie przyrody. Będąc pośród zapaleńców o takich samych zainteresowaniach, każda rozmowa, każda interakcja, każde wspólne oglądanie zdjęć i każde wspólne fotografowanie nas ubogaca, rozwija.

Wzajemna wymiana wiedzy

Jak wiadomo, źródłem wiedzy jest zawsze drugi człowiek. Człowiek, który coś wie, nauczył się czegoś wcześniej niż my, coś wcześniej poznał. Wiele informacji można przeczytać w Internecie, bo coraz częściej ludzie chcą dzielić się doświadczeniami. Te najciekawsze, najbardziej aktualne i przydatne informacje wymagają pewnego i dość wysokiego poziomu zaufania. A o ten raczej trudno w sieci. Dlatego kolejną zaletą bycia członkiem grupy jest możliwość pozyskiwania informacji i uczenia się od innych rzeczy, których opisów w Internecie nie znajdziemy. A wręcz niektórych rzeczy po prostu nie da się opisać czy pokazać na ekranie.

Wystawy, konkursy, prezentacje

To chyba najbardziej widoczna i odczuwalna dla członków stowarzyszenia korzyść z członkostwa. Organizując raz w roku konkurs na Fotografa Roku członkowie mają możliwość stanięcia w szranki z innymi fotografami przyrody. Efektem takiego starcia jest oczywiście splendor i ewentualnie nagrody, a najlepsze prace są zawsze prezentowane w postaci wystawy. Przy każdym zdjęciu widnieje informacja o jego autorze i zdobytych laurach w danym konkursie. Jest to zatem możliwość promocji swojego nazwiska oraz twórczości. Oprócz wystaw zbiorowych, często prowadzone są prezentacje pokazów multimedialnych, w ramach których członkowie mogą pokazać swoje dzieła. I znów – pojawia się nazwisko autora wraz z jego pracą, co jest jeszcze lepszą promocją niż pojedyncze zdjęcie na wystawie. Oprócz wystaw pokonkursowych i pokazów organizowane są wystawy tematyczne, w których udział pozwala na zaprezentowanie się poprzez swoje prace. Każdy członek ZPFP ma zatem przynajmniej kilka razy w roku możliwość pokazania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców.

Warsztaty i spotkania

Spotkania członków to oczywiście w dużej mierze oglądanie zdjęć. Ale w miarę możliwości i potrzeb zapraszani są goście, którzy są źródłem wiedzy na przydatne tematy, zarówno techniczne, jak i artystyczne. W okręgach co jakiś czas organizowane są warsztaty z obróbki zdjęć, czy tworzenia pokazów multimedialnych. Sprawy ochrony przyrody są nam nieobce, dlatego co jakiś czas w ramach spotkań prowadzimy dyskusje na tematy etyczne oraz tematy interakcji z innymi grupami wpływającymi na naturę w naszym kraju.

Wspólne plenery

Nie ma lepszej metody nauki, niż ta zdobywana w praktyce. Dlatego liczne plenery, realizowane przez okręgi, pozwalają wzajemnie się od siebie uczyć fotografii. Stojąc obok kogoś bardziej doświadczonego, mamy możliwość zadania konkretnego pytania dotyczącego sytuacji, w której się znajdujemy. Nie zawsze plener musi oznaczać większą grupę ludzi. Bardzo popularne jest umawianie się w grupach kilkuosobowych na wyjazdy ad-hoc w jakieś nieodległe miejsca. Podczas tego typu mini-plenerów powstaje wiele wyjątkowych fotografii.

Co zrobić, gdy zdecydowałeś/aś się dołączyć?

ZPFP zorganizowane jest w Okręgi z siedzibami w większych miastach Polski. Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać jest nawiązanie kontaktu z Zarządem Okręgu (najczęściej Prezesa), do którego jest Ci najbliżej. Dalej będzie już tylko z górki!


Sprawy bardziej formalne

Regulamin Przyjmowania Członków

  1. Zgodnie ze Statutem ZPFP Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu, podjętej na podstawie oceny dorobku w zakresie fotografii przyrody zaprezentowanego przez kandydata, po uprzednim złożeniu przez niego deklaracji członkowskiej oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych. Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP. Osoba małoletnia może być członkiem ZPFP. Jeśli nie ukończyła 16 lat, musi przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.
  2. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji wg wzoru w załączeniu. Wcześniej jednak powinien zapoznać się ze Statutem i Kodeksem Etycznym ZPFP, a także uzyskać ogólną informację o działalności Związku. Wiadomości te są dostępne na stronie: http://zpfp.pl/.
  3. Staż kandydacki trwa minimum trzy miesiące. Kandydaci powinni w tym czasie dobrze poznać działalność Okręgu, brać udział w organizowanych spotkaniach i plenerach.
  4. Zarząd Okręgu na czas stażu kandydackiego może zaproponować pomoc opiekuna lub prosić kandydata o częstszą prezentację prac na portalu ZPFP w celach edukacyjnych.
  5. Zgodnie z punktem 1. kandydat zobowiązany jest do przekazania (na spotkaniu, drogą elektroniczną bądź tradycyjną) Zarządowi Okręgu 20 prac o tematyce przyrodniczej. Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej. Fotografie nie mogą przedstawiać wytworów rąk ludzkich, domów, słupów, dróg itp. Zarząd może ustalić z kandydatem termin publicznego pokazu zdjęć.
  6. Jeśli poziom lub tematyka prezentowanych prac nie zostaną zaakceptowane przez Zarząd (który powinien uzasadnić swoją odmowę pisemnie lub ustnie), staż jest przedłużany, a kandydat ma prawo zaprezentować nowy zestaw prac.
  7. Brak prezentacji prac fotograficznych przez kandydata w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uznawany jest za rezygnację z dalszego kandydowania.
  8. Po przyjęciu kandydata Zarząd Okręgu przesyła w ciągu tygodnia do Sekretarza ZG ZPFP informację w formie zbiorczej tabeli wszystkich członków z podaniem podstawowych danych. Szczegółowe dane o członkach przechowywane są w archiwach okręgowych.
  9. Wydanie legitymacji następuje po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki – minimum do końca roku, w którym kandydat zostanie przyjęty.
  10. Składki i wpisowe:

Działalność związku finansowana jest przede wszystkim ze składek członkowskich, wpisowego oraz darowizn i dotacji.
ZPFP nie prowadzi działalności gospodarczej.
Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.
Wszystkie władze ZPFP pracują społecznie.

Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest do wpłaty wpisowego na konto ZG ZPFP w wysokości 50 zł.
Kwota wpisowego stanowi własność ZG ZPFP i przeznaczona jest między innymi na pokrycie kosztów wykonania legitymacji oraz znaczka dla nowo przyjętego członka.
Wpisowe stanowi opłatę jednorazową i nie podlega żadnym zniżkom ani zwolnieniom z opłat oraz nie podlega zwrotowi.

Wysokość składek:
Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi 15 zł (do końca 2022) lub 20 zł (od 1 stycznia 2023). Wysokość składek nie może być regulowana samodzielnymi decyzjami Zarządów Okręgów.
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie ZPFP zamieszkujący razem. Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.

Terminy uiszczania składek i sposób płatności:
Składki należy wpłacać z góry za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczniu i lipcu).
Przykładowo, składka normalna za I półrocze 2020 roku powinna zostać uiszczona w wysokości 90 zł w styczniu 2020 roku.
W przypadku gdy nowy członek zostaje przyjęty w innych miesiącach niż styczeń lub lipiec, jego pierwsza wpłata powinna być równa iloczynowi składki miesięcznej i liczby miesięcy rzeczywistego członkostwa w ZPFP w danym półroczu.

Składki członkowskie wpłacane są indywidualnie w pełnej wysokości za każdego członka ZPFP wyłącznie na konto ZG ZPFP.
Każda wpłata musi zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i adres członka wpłacającego składkę;
– okres, za który płacona jest składka;
– nazwa okręgu, do którego przynależy członek;
– nr legitymacji;
– określenie, czy jest to składka normalna, czy ulgowa.

Przeznaczenie składek:
Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Delegatów ZPFP składki są dzielone w następujący sposób:
70% przeznaczane jest na działalność okręgów;
30% przeznaczane jest na działalność Zarządu Głównego.

Osoby zwolnione z obowiązku płacenia składek:
– członkowie honorowi na mocy Statutu ZPFP;
– założyciele ZPFP (Uchwała Komitetu Założycielskiego nr 1 z dnia 20 grudnia 1994 r.);
– członkowie Zarządu Głównego (Uchwała Rady ZPFP z 25.06.1995 r.).

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu może czasowo lub dożywotnio zwolnić wskazanego członka z płacenia składek członkowskich. W tym samym trybie może również zostać dokonane umorzenie zaległych składek członkowskich.

Wpisowe i składki należy wpłacać na konto bankowe o numerze – Bank Millennium:
25 11602202 0000 0000 5515 6009


Pliki do pobrania


Skontaktuj się z nami

Kontakt dla kandydatów

Ankieta

Wypełnienie poniższej ankiety jest dobrowolne, ale wypełniając ją bardzo nam pomożesz.


Przetwarzanie danych osobowych


Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest Związek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą: os. Jagiellońskie 106/7, 61-221 POZNAŃ, NIP: 125-04-97-143 nr KRS: 0000219029.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji komunikacji e-mailowej z Panią/Panem przez stowarzyszenie Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Przesłanką legalności przetwarzania jest zgoda udzielona przez Panią/Pana.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).

Pani/Pana dane osobowe nie będą powierzane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania lub ostatniej wysłanej wiadomości. Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje usunięcie danych z naszej bazy danych. W tym celu należy złożyć wolę cofnięcia zgody na adres e-mail: zg @ zpfp.pl.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.

Zakres zbieranych danych: nazwisko, imię, miejscowość zamieszkania, adres e-mail.

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.