Zaznacz stronę

Statut Związku Polskich Fotografów Przyrody

Niniejszy Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPFP dnia 3 czerwca 2017 r.


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Związek Polskich Fotografów Przyrody zwane dalej ZPFP jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczym.
 2. ZPFP dzieli się na okręgi nie posiadające osobowości prawnej.

§ 2

ZPFP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 3

Siedzibą ZPFP jest Poznań. ZPFP swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów ZPFP może prowadzić działalność poza jej granicami.

§ 4

W zakresie swoich celów statutowych ZPFP może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej, ma również prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§ 5

ZPFP opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania ZPFP jest:

 1. promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej;
 2. popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej;
 3. propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody;
 4. współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
 6. współudział w tworzeniu kultury narodowej.

§ 7

Powyższe cele i zadania ZPFP realizuje przez:

 1. organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony;
 2. inicjowanie publikacji i wydawnictw;
 3. działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń i kursów;
 4. inspirowanie i wspieranie działalności twórczej fotografów przyrody;
 5. rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy między członkami ZPFP związanej z ich twórczością;
 6. prezentowanie dorobku polskiej fotografii przyrodniczej;
 7. typowanie kandydatów do odznaczeń i nagród;
 8. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami kultury, innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej przez ZPFP wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie — ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu podjętej po rozmowie przedstawicieli Zarządu z kandydatem, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej i przedstawieniu prac fotograficznych zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Członków ZPFP.
 2. Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP.
 3. Osoby małoletnie mogą być członkami ZPFP. Jeśli nie ukończyły 16 lat, muszą przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.

§ 9

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. głosowania na walnych zjazdach:
  a) z wyborczym prawem czynnym po ukończeniu 16 lat;
  b) z wyborczym prawem biernym po ukończeniu 18 lat;
 2. uczestniczenia w konkursach wewnętrznych, spotkaniach, prelekcjach, wystawach, plenerach i innych imprezach ZPFP;
 3. prezentowania swych fotografii w publikacjach przygotowywanych przez ZPFP;
 4. korzystania ze zniżek i innych możliwości, jakie ZPFP stwarza swoim członkom;
 5. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania ZPFP;
 6. korzystania z rekomendacji i opieki ZPFP;
 7. noszenia odznaki ZPFP i posiadania legitymacji.

§ 10

Członek rzeczywisty ma obowiązek:

 1. współudziału w realizacji celów ZPFP;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, Kodeksu Etycznego ZPFP, regulaminów i uchwał władz ZPFP;
 3. przestrzegania zasad etyki koleżeńskiej i norm prawnych;
 4. prezentowania co najmniej raz w roku swoich prac fotograficznych o tematyce przyrodniczej na spotkaniu okręgowym, w ramach konkursu wewnętrznego, w formie publikacji drukowanej lub w Internecie;
 5. opłacania składki członkowskiej.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może zostać każdy członek rzeczywisty ZPFP w uznaniu dla jego dorobku twórczego i zasług dla ZPFP. Uzyskanie tytułu członka honorowego nie pozbawia uprawnień i nie zwalnia z obowiązków członka rzeczywistego, z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich. Członek honorowy ma prawo do noszenia odznaki członka honorowego ZPFP.
 2. Godność członka honorowego można nadać osobie szczególnie zasłużonej dla ZPFP, nie będącej członkiem rzeczywistym. W takim przypadku członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ZPFP.
 4. Uchwałą Zjazdu Delegatów można pozbawić godności członka honorowego ZPFP, szczególnie w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom ZPFP lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 12

 1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi ZPFP poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Okręgu, który podejmuje uchwałę o nadaniu członkostwa lub jego odmowie.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
 3. Formę i rodzaj wspierania ZPFP członkowie wspierający ustalają z właściwym zarządem.
 4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i posiedzeniach statutowych organów ZPFP.

§ 13

Skreślenie z listy członków następuje poprzez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Okręgu;
 2. wykluczenie przez Zarząd Okręgu:
  a) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, po wcześniejszym przesłaniu przez Zarząd Okręgu pisemnej informacji o zaległościach i groźbie skreślenia z listy członków,
  b) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 3. wykluczenie przez Sąd Koleżeński;
 4. śmierć członka.

§ 14

 1. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Decyzja Sądu Koleżeńskiego może być uchylona jedynie przez Zjazd Delegatów.
 2. Decyzja o wykluczeniu zostaje zawieszona w przypadku odwołania się do Sądu Koleżeńskiego, aż do podjęcia przez ten Sąd decyzji.
 3. Członek skreślony może być przywrócony w prawach członkowskich decyzją tego samego organu władz.
 4. Przywrócenie członkostwa może nastąpić pod warunkiem uregulowania wcześniejszych zaległości związanych z opłatą składki członkowskiej.

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

§ 15

 1. Władzami ZPFP są:
  1) Zjazd Delegatów;
  2) Zarząd Główny;
  3) Główna Komisja Rewizyjna;
  4) Sąd Koleżeński;
  5) Walny Zjazd Członków Okręgu;
  6) Zarządy Okręgów;
  7) Okręgowe Komisje Rewizyjne.
 2. Organem wykonawczym Zjazdu Delegatów jest Zarząd Główny.

§ 16

 1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz ZPFP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie głosowanie jest jawne.
 2. Kworum Walnego Zjazdu Delegatów stanowią wszyscy obecni delegaci.
 3. Kworum Walnego Zjazdu Członków Okręgu stanowią wszyscy członkowie okręgu obecni na Zjeździe i posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 17

Kadencja wszystkich władz ZPFP wybranych na zjazdach trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję o rodzaju głosowania podejmują uczestnicy zjazdu poprzez głosowanie jawne.

§ 18

Do władz wchodzą kandydujący na liście według liczby otrzymanych na zjeździe głosów.

§ 19

Na członków władz kandydować mogą członkowie ZPFP biorący udział w zjeździe oraz członkowie nieobecni na zjeździe, którzy wcześniej dostarczą pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach, z podaniem funkcji, które gotowi są przyjąć.

§ 20

Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą otrzymywać wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.

§ 21

Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów następuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru.

§ 22

Posiedzenia zarządów zwołują prezesi lub wiceprezesi.

§ 23

 1. Mandat członka władz wygasa w przypadku:
  1) skreślenia z listy członków ZPFP;
  2) zrzeczenia się mandatu.
 2. Członkowie władz ZPFP mogą być odwołani w przypadku jeśli:
  1) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech posiedzeniach danego organu;
  2) bez ważnych przyczyn co najmniej przez 6 miesięcy nie biorą udziału w powierzonych im pracach danego organu.
 3. Decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji podejmuje organ, który go powołał. W przypadkach spornych decyzję podejmuje Sąd Koleżeński.
 4. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu w toku kadencji organy te mogą dokooptować Członków Zarządu spośród członków rzeczywistych ZPFP. Uzupełnić można w ten sposób nie więcej niż 50% liczby Członków Zarządu wybranych na Zjeździe.
 5. W przypadku ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej w toku kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany z listy wyborczej według liczby głosów otrzymanych na Zjeździe.

ROZDZIAŁ V

Zjazd Delegatów ZPFP

§ 24

 1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą ZPFP i może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Zjazd Delegatów zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy odbywa się co 3 lata i jest zwoływany przez Zarząd Główny z co najmniej 4 miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 25

W Zjeździe Delegatów biorą udział Delegaci Okręgów wybrani na Walnych Zjazdach Członków Okręgów z czynnym i biernym prawem wyborczym. Sposób wybierania delegatów z poszczególnych okręgów oraz ich maksymalną liczbę określa Ordynacja Wyborcza ZPFP. W Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi, oddelegowani członkowie Zarządów Okręgów oraz zaproszeni goście.

§ 26

 1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego zwyczajnego Zjazdu Delegatów ZPFP Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Okręgów z 4 miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Każdy Delegat ZPFP może zgłaszać wnioski na piśmie przynajmniej na 15 dni przed Zjazdem Delegatów. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów w trybie wolnych wniosków.

§ 27

Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

§ 28

Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania ZPFP na okres kadencji;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd przez poszczególnych Delegatów;
 4. uchwalanie lub dokonywanie zmian w Statucie ZPFP większością 2/3 głosów;
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
 6. wybór władz ZPFP w odrębnych głosowaniach:
  a) Prezesa ZPFP;
  b) od 4 do 6 członków Zarządu Głównego;
  c) 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
  d) 3 członków Sądu Koleżeńskiego;
 7. nadawanie i odbieranie godności Członka Honorowego ZPFP;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu ZPFP i przeznaczeniu jego majątku;
 10. rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego;
 11. podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu Delegatów.

§ 29

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZPFP może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1) z własnej inicjatywy Zarządu Głównego;
  2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków ZPFP.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZPFP Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Okręgów z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 30

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

ROZDZIAŁ VI

Walny Zjazd Członków Okręgu

§ 31

 1. Walny Zjazd Członków Okręgu jest najwyższą władzą Okręgu ZPFP i może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Walny Zjazd Członków Okręgu zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Okręgu co 3 lata i odbywa się w ciągu 3 miesięcy poprzedzających Zjazd Delegatów, jednak nie później niż na 30 dni przed terminem Zjazdu Delegatów.

§ 32

W Walnym Zjeździe Członków Okręgu biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie rzeczywiści Okręgu ZPFP. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 33

 1. O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zjazdu Członków Okręgu Zarząd Okręgu zawiadamia członków z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Każdy członek Okręgu ZPFP może zgłaszać wnioski na piśmie przynajmniej na 15 dni przed Walnym Zjazdem Członków Okręgu. Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w trybie wolnych wniosków.

§ 34

Walny Zjazd Członków Okręgu obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Okręgu należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania okręgu ZPFP na okres kadencji;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd Okręgu przez poszczególnych członków ZPFP;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
 5. wybór władz Okręgu ZPFP w odrębnych głosowaniach:
  a) od 3 do 7 członków Zarządu Okręgu ZPFP,
  b) 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 6. wnioskowanie uchwał na Zjazd Delegatów o rozwiązaniu ZPFP i przeznaczeniu jego majątku.
 7. podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu Członków Okręgu.

§ 36

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Okręgu może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1) z inicjatywy Zarządu Głównego;
  2) z własnej inicjatywy Zarządu Okręgu;
  3) na żądanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków okręgu ZPFP.
 2. Zarząd Okręgu zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Okręgu w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku i zawiadamia członków o terminie, programie i miejscu Zjazdu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Okręgu może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

ROZDZIAŁ VII

Zarząd Główny

§ 37

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą ZPFP w okresie między Zjazdami Delegatów i odpowiada za swoją pracę przed Zjazdem Delegatów ZPFP.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1) Prezes ZPFP;
  2) Wiceprezes ZPFP;
  3) Sekretarz ZPFP;
  4) Skarbnik ZPFP;
  5) od 1 do 3 Członków ZG ZPFP.
 3. Funkcje Członków Zarządu Głównego mogą być łączone, ale jedna osoba nie może jednocześnie pełnić obowiązków Prezesa i Skarbnika.
 4. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, jego obowiązki i kompetencje przejmuje I lub II Wiceprezes na mocy uchwały Zarządu Głównego, na czas określony w uchwale.
 5. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa, Zarząd Główny ma prawo powołać nowego Prezesa spośród członków Zarządu Głównego na mocy uchwały Zarządu Głównego.
 6. Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 7. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją – decyzję taką może podjąć Zjazd Delegatów ZPFP.

§ 38

Do zakresu działania Zarządu Głównego ZPFP należy:

 1. reprezentowanie ZPFP i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie bieżącą działalnością ZPFP, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Zjeździe Delegatów;
 3. uchwalanie i wykonywanie budżetu ZPFP;
 4. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku ZPFP;
 5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 6. określanie sposobu i terminów wpłaty składek przez członków;
 7. powoływanie i rozwiązywanie Okręgów ZPFP, a także koordynowanie i kontrolowanie ich działalności;
 8. organizowanie dopływu informacji do Zarządów Okręgów;
 9. uchwalanie Regulaminu Przyjmowania Członków i wzoru deklaracji członkowskiej;
 10. uchwalanie Ordynacji Wyborczej ZPFP na Zjazd Delegatów;
 11. podejmowanie decyzji o przynależności do organizacji międzynarodowych;
 12. przyznawanie medali, nagród lub innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za zasługi na rzecz ZPFP lub za osiągnięcia na polu fotografii;
 13. realizowanie prawomocnych postanowień Sądu Koleżeńskiego.

§ 39

Zarząd Główny może upoważnić osoby spoza jego składu do reprezentowania ZPFP w określonych sprawach i na wyznaczonym terenie.

ROZDZIAŁ VIII

Zarząd Okręgu

§ 40

Zarząd Okręgu jest najwyższą władzą okręgu ZPFP w okresie między Walnymi Zjazdami Członków Okręgu i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zjazdem Członków Okręgu.

§ 41

 1. Zarząd Okręgu składa się z 3 do 7 członków, którzy spośród siebie wybierają:
  1) Prezesa Okręgu;
  2) Wiceprezesa Okręgu;
  3) Sekretarza Okręgu;
  4) Skarbnika Okręgu.
 2. Funkcje mogą być łączone, ale jedna osoba nie może jednocześnie pełnić obowiązków Prezesa i Skarbnika Okręgu.
 3. Zarząd Okręgu zbiera się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Zarząd Okręgu zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdania z działalności Okręgu dla Zarządu Głównego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 42

Do zakresu działania Zarządu Okręgu ZPFP należy:

 1. reprezentowanie związku w sprawach dotyczących działalności okręgu ZPFP i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie bieżącą działalnością okręgu, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Walnym Zjeździe Członków Okręgu;
 3. przyjmowanie i skreślanie z listy członków ZPFP;
 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem praw oraz realizacją obowiązków członków okręgów;
 5. organizowanie dopływu informacji do członków okręgu;
 6. informowanie Zarządu Głównego ZPFP o swej działalności;
 7. powoływanie i odwoływanie Przedstawicieli Regionalnych Okręgu oraz określanie zakresu ich kompetencji i obowiązków oraz obszaru działania;
 8. realizowanie prawomocnych postanowień Sądu Koleżeńskiego.
 9. przyznawanie medali, nagród, tytułu „Zasłużony dla Okręgu” lub innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym za zasługi na rzecz danego okręgu lub za osiągnięcia na polu fotografii.

ROZDZIAŁ IX

Główna Komisja Rewizyjna

§ 43

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ZPFP i składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 2. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która:
  1) pełni inne funkcje we władzach ZPFP;
  2) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  3) pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do któregokolwiek z członków Zarządu Głównego.

§ 44

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. czuwanie nad zgodnością działań ZPFP ze Statutem;
 2. kontrola wykonania uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
 3. rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd Główny rocznego sprawozdania z działalności ZPFP oraz rozliczenia finansowego;
 4. występowanie do Zarządu Głównego ZPFP z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 5. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego ZPFP.

§ 45

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. wglądu we wszystkie dokumenty ZPFP;
 2. żądania od członków i władz ZPFP wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 3. zwoływania posiedzeń Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ X

Okręgowa Komisja Rewizyjna

§ 46

 1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym okręgu ZPFP i składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd Członków Okręgu, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 2. Członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która pełni inne funkcje we władzach okręgu.

§ 47

Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola wykonania uchwał Walnego Zjazdu Członków Okręgu;
 2. rozpatrywanie i opiniowanie składanego przez Zarząd Okręgu rocznego sprawozdania z działalności okręgu;
 3. występowanie do Zarządu Okręgu lub Zarządu Głównego z uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 4. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Członków Okręgu oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu.

ROZDZIAŁ XI

Sąd Koleżeński

§ 48

 1. Sąd Koleżeński jest organem władzy ZPFP składającym się z trzech członków wybieranych przez Zjazd Delegatów ZPFP.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie pod przewodnictwem Przewodniczącego, który jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Sądu.

§ 49

 1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść:
  1) organ władzy ZPFP;
  2) członek ZPFP jako odwołanie od decyzji Zarządu Okręgu lub Zarządu Głównego.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach przeciwko członkom ZPFP naruszającym postanowienia Statutu, kodeksu etycznego ZPFP lub zasady etyki koleżeńskiej, a także rozstrzyga spory powstałe na tle działalności ZPFP pomiędzy członkami a władzami ZPFP.
 3. Wniesiona sprawa winna być rozstrzygnięta najdalej w ciągu 3 miesięcy.
 4. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
  1) upomnienie;
  2) naganę;
  3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 3 lat;
  4) wykluczenie z ZPFP.
 5. Od wszystkich orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów ZPFP.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podaje się do wiadomości wszystkich członków ZPFP.
 7. Sąd Koleżeński może orzekać także w sprawach dotyczących byłych członków, jeśli sprawa odnosi się do okresu, gdy byli członkami ZPFP.

§ 50

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi Delegatów ZPFP, ma też prawo zgłaszać uwagi i wnioski Zarządowi Głównemu ZPFP.

ROZDZIAŁ XII

Odznaki i odznaczenia

§ 51

Wzory odznak ZPFP oraz logo ZPFP stanowią własność Związku i mogą być wykorzystywane tylko za zgodą Zarządu Głównego lub Zarządów Okręgów.

§ 52

Członkowie rzeczywiści ZPFP legitymują się legitymacją według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny oraz mają prawo do noszenia odznaki ZPFP według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ XIII

Fundusze i majątek ZPFP

§ 53

 1. Majątek stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Fundusze składają się z:
  1) wpisowego, składek i innych świadczeń członkowskich;
  2) subwencji, zapisów, darowizn, dotacji i spadków;
  3) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez ZPFP;
  4) dywidendy z udziałów w spółkach;
  5) wpływów z działalności statutowych.

§ 54

Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na działalność związaną z realizacją celów, o których mowa w § 6. Wszelkie działania, w tym związane z realizacją celów statutowych, mogą być prowadzone zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, a decyzję o formie ich realizacji podejmuje Zarząd Główny.

§ 55

Działalność finansowa ZPFP opiera się o budżet uchwalony przez Zarząd Główny na każdy rok kalendarzowy zgodnie z ustaleniami Zjazdu Delegatów.

§ 56

 1. Za zarządzanie majątkiem ZPFP ponosi odpowiedzialność Zarząd Główny ZPFP. W imieniu Zarządu Głównego występują Prezes ZPFP i Skarbnik ZPFP.
 2. Za zarządzanie majątkiem powierzonym Okręgowi ZPFP odpowiedzialność ponosi Zarząd Okręgu.

§ 57

Do oświadczeń woli w sprawach majątkowych ZPFP wymagane jest łączne działanie dwóch osób ze składu właściwego Zarządu ZPFP, w tym Prezesa lub osoby Pełniącej Obowiązki Prezesa.

§ 58

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ZPFP w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku ZPFP na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 3. wykorzystywania majątku ZPFP na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ZPFP;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ZPFP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ XIV

Rozwiązanie ZPFP

§ 59

 1. Rozwiązanie ZPFP może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów ZPFP większością co najmniej 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu ZPFP określi na jaki cel ma być przeznaczony majątek Związku (z celów wymienionych w § 6) i powoła Komisję Likwidacyjną.

Copyright © 2014 Związek Polskich Fotografów Przyrody. All Rights Reserved.