Regulamin Przyjmowania Członków

  1. Zgodnie ze Statutem ZPFP Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu, podjętej na podstawie oceny dorobku w zakresie fotografii przyrody zaprezentowanego przez kandydata, po uprzednim złożeniu przez niego deklaracji członkowskiej oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych. Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP. Osoba małoletnia może być członkiem ZPFP. Jeśli nie ukończyła 16 lat, musi przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.
  2. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji wg wzoru w załączeniu. Wcześniej jednak powinien zapoznać się ze Statutem i Kodeksem Etycznym ZPFP, a także uzyskać ogólną informację o działalności Związku. Wiadomości te są dostępne na stronie: http://zpfp.pl/.
  3. Staż kandydacki trwa minimum trzy miesiące. Kandydaci powinni w tym czasie dobrze poznać działalność Okręgu, brać udział w organizowanych spotkaniach i plenerach.
  4. Zarząd Okręgu na czas stażu kandydackiego może zaproponować pomoc opiekuna lub prosić kandydata o częstszą prezentację prac na portalu ZPFP w celach edukacyjnych.
  5. Zgodnie z punktem 1. kandydat zobowiązany jest do przekazania (na spotkaniu, drogą elektroniczną bądź tradycyjną) Zarządowi Okręgu 20 prac o tematyce przyrodniczej. Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej. Fotografie nie mogą przedstawiać wytworów rąk ludzkich, domów, słupów, dróg itp. Zarząd może ustalić z kandydatem termin publicznego pokazu zdjęć.
  6. Jeśli poziom lub tematyka prezentowanych prac nie zostaną zaakceptowane przez Zarząd (który powinien uzasadnić swoją odmowę pisemnie lub ustnie), staż jest przedłużany, a kandydat ma prawo zaprezentować nowy zestaw prac.
  7. Brak prezentacji prac fotograficznych przez kandydata w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uznawany jest za rezygnację z dalszego kandydowania.
  8. Po przyjęciu kandydata Zarząd Okręgu przesyła w ciągu tygodnia do Sekretarza ZG ZPFP informację w formie zbiorczej tabeli wszystkich członków z podaniem podstawowych danych. Szczegółowe dane o członkach przechowywane są w archiwach okręgowych.
  9. Wydanie legitymacji następuje po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki – minimum do końca roku, w którym kandydat zostanie przyjęty.
  10. Składki i wpisowe:

Działalność związku finansowana jest przede wszystkim ze składek członkowskich, wpisowego oraz darowizn i dotacji.
ZPFP nie prowadzi działalności gospodarczej.
Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.
Wszystkie władze ZPFP pracują społecznie.

Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest do wpłaty wpisowego na konto ZG ZPFP w wysokości 50 zł.
Kwota wpisowego stanowi własność ZG ZPFP i przeznaczona jest między innymi na pokrycie kosztów wykonania legitymacji oraz znaczka dla nowo przyjętego członka.
Wpisowe stanowi opłatę jednorazową i nie podlega żadnym zniżkom ani zwolnieniom z opłat oraz nie podlega zwrotowi.

Wysokość składek:
Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi 15 zł. Wysokość składek nie może być regulowana samodzielnymi decyzjami Zarządów Okręgów.
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie ZPFP zamieszkujący razem. Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.

Terminy uiszczania składek i sposób płatności:
Składki należy wpłacać z góry za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczniu i lipcu).
Przykładowo, składka normalna za I półrocze 2020 roku powinna zostać uiszczona w wysokości 90 zł w styczniu 2020 roku.
W przypadku gdy nowy członek zostaje przyjęty w innych miesiącach niż styczeń lub lipiec, jego pierwsza wpłata powinna być równa iloczynowi składki miesięcznej i liczby miesięcy rzeczywistego członkostwa w ZPFP w danym półroczu.

Składki członkowskie wpłacane są indywidualnie w pełnej wysokości za każdego członka ZPFP wyłącznie na konto ZG ZPFP.
Każda wpłata musi zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i adres członka wpłacającego składkę;
– okres, za który płacona jest składka;
– nazwa okręgu, do którego przynależy członek;
– nr legitymacji;
– określenie, czy jest to składka normalna, czy ulgowa.

Przeznaczenie składek:
Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Delegatów ZPFP składki są dzielone w następujący sposób:
70% przeznaczane jest na działalność okręgów;
30% przeznaczane jest na działalność Zarządu Głównego.

Osoby zwolnione z obowiązku płacenia składek:
– członkowie honorowi na mocy Statutu ZPFP;
– założyciele ZPFP (Uchwała Komitetu Założycielskiego nr 1 z dnia 20 grudnia 1994 r.);
– członkowie Zarządu Głównego (Uchwała Rady ZPFP z 25.06.1995 r.).

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu może czasowo lub dożywotnio zwolnić wskazanego członka z płacenia składek członkowskich. W tym samym trybie może również zostać dokonane umorzenie zaległych składek członkowskich.

Dane do wpisywania na przelewach i fakturach:

Związek Polskich Fotografów Przyrody
Marcelińska 54/4,
60-354 Poznań
NIP: 125-04-97-143

Nr konta bankowego – Bank Millennium:
25 11602202 0000 0000 5515 6009

Pliki do pobrania